Programme & Papers

T1PAR –Monetary Policy & Banking

February 02, 2016 09:00-10:40 Parilla

 

Structural Rigidities and the Feasibility of Inflation Targeting in India

Garima Syal (Indian Institute of Management Lucknow, IND)

D. Tripati Rao (Indian Institute of Management Lucknow, IND)

 

Exogeneous and Endogeneous Money Supply Arguments: The Case of Turkey

Bilge Köksel (Gaziantep University, TR)

 

An Analysis on Monetary Condition Index in Turkey by Using Structural Var Analysis

Yunus Açcı (Şırnak University, TR)

İzzet Taşar (Fırat University, TR)

 

Risks in Banking Sector Caused by POS Devices

Seyfettin Caner Kuzucu (Selçuk University, TR)

 

Impacts of Globalization on Turkey’s Banking Sector: Foreign Penetration and Concentration Level

Hakan Kapucu (Kocaeli University, TR)

İsmail Şiriner (Batman University, TR)

Keremet Shaiyembetova (Independent, TR)

 

Convenor: Hülya Ülkü (World Bank Group, USA)

 

 

T1TA –Economic History / İktisat Tarihi

February 02, 2016 09:00-10:40 Terraza A

 

Aspects of Antıquity That Remain Unchanged Until Today in Politics, Economy and The Epistemology of Commerce / Siyaset, Ekonomi ve Ticaret Epistemolojisinde Antikçağdan Günümüze Değişmeyenler

Rabia Bahar (Dokuz Eylül University, TR)

Serpil Kestane (Dokuz Eylül University, TR)

 

Comparison of Ottoman Production Style and Western Production Style / Osmanlı Üretim Tarzı ve Batı Üretim Tarzının Karşılaştırılması

Ersin Uğurkan (Kocaeli University, TR)

 

Economic Impacts of Military Coups in Turkey in 1950-1979 Period / 1950-1979 Döneminde Türkiye’deki Askeri Darbelerin Ekonomik Etkileri

Bahar Berberoğlu (Anadolu University, TR)

 

Use of Exchange Rates on Budget Crisis, in US Dollars: Bretton Woods Example / Döviz Kurlarının Ekonomik Krizlerde Kullanılması, ABD Doları: Bretton Woods Örneği

Zişan Kılıçkan (Kocaeli University, TR)

Rıdvan Karacan (Kocaeli University, TR)

Ersin Uğurkan (Kocaeli University, TR)

 

The Application of The Minimum Wage’s Historical Development, It’s Current Problems and Proposed Solutions in Turkey / Türkiye’de Asgari Ücret Uygulamasının Tarihsel Gelişimi, Mevcut Sorunları ve Çözüm Önerileri

Sema Yılmaz Genç (Kocaeli University, TR)

İsmail Şiriner (Batman University, TR)

 

Convenor: Hasan İslatince (Anadolu University, TR)

 

 

T1TB– Behavioral Economics

February 02, 2016 09:00-10:40 Terraza B

 

To Investigate The Effectiveness of Tesco Loyalty Card Program

Ömer Faruk Uçan (Erzincan University, TR)

Ramazan Bozkurt (Erzincan University, TR)

 

How Much Does Having a Bank Account Help the Poor? An Investigation with Instrumental Variables

Sankar De (Independent, IND)

Gitanjali Sen (Shiv Nadar University, IND)

 

Resource Dependence and Local People’s Attitudes Towards Conservation – A Case Study of Katerniaghat Terai Ecosystem

Azra Musavi (Aligarh Muslim University, IND)

Masood Khan (Aligarh Muslim University, IND)

 

Learning Quality from Prices and Word-of Mouth Communication

Carla Guadalupi (Universidad de las Islas Baleares, SPA)

 

Gender Dimension of Social Economic Policies in Turkey: How Do Women Access to active Labor Market Policies

Derya Demirdizen (Kocaeli University, TR)

 

Convenor: Mustafa İsmihan (Atılım University, TR)

 

 

T1TC –Women Studies / Kadın Çalışmaları

February 02, 2016 09:00-10:40 Terraza C

 

Women’s Cooperatives Contributions to Local Region Economy: Seferihisar Agricultural Cooperative Development Model-Turkey Development Model Turkey

Yasin Barut (Yaşar University, TR)

Meltem Onay (Celal Bayar University, TR)

 

The Effects of Reconciliation Policies of Work and Family Life to Women’s Employment in Paid Work: Recent Regulations in Turkey/ İş ve Aile Yaşamını Uyumlaştırma Politikalarının Kadınların Ücretli İşte Yer Almalarına Etkisi: Türkiye’deki Son Düzenlemeler

Berrin Oktay Yılmaz (Istanbul University, TR)

Gizem İğde (Kahramanmaraş Sütçü İmam University, TR)

 

The Relationship between Economic Growth and Female Labour Force Rate: An Empirical Analysis on Organization of Islamic Countries/ Kadınların İşgücüne Katılımı ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: OIC Üzerine Bir Uygulama

Füsun Çelebi Boz (Bayburt University, TR)

 

What Will Happen If Household Income was Controlled by Women:

Mardin and Mugla Field Research / Gelirin Kontrolü Kadınların Elinde Olsaydı:

Mardin-Muğla Alan Araştırması

Çisel Ekiz Gökmen (Muğla Sıtkı Koçman University, TR)

 

Women's Employment and the Relationship of Economic Development in Central Asian Republics and Turkey / Orta Asya Ülkeleri ve Türkiye Kadın İstihdamı ve Ekonomik Gelişme İlişkisi

Sevgi Sezer (Uludağ University, TR)

 

Convenor: Gülten Dursun (Kocaeli University, TR)

 

 

T2PAR – Financial Markets

February 02, 2016 11:00-12:40 Parilla

 

Capturing Conditional Systematic Risk across the UK Financial Spectrum: An Empirical Analysis 2000-2012

Stephen Kawas (University of Portsmouth, UK)

Everton Dockery (University of Portsmouth, UK)

 

Volatility and Volatility Interaction on Sector Indexes in ISE

Turan Ondes (Atatürk University, TR)

Ramazan Bozkurt (Erzincan University, TR)

Ömer Faruk Uçan (Erzincan University, TR)

 

Quantitative Comparisons on the Intrinsic Features of the daily USD-GBP Exchange Rates: the 1920s vs. the 2010s

Young Wook Han (Hallym University, SOU)

 

Volatility Spillover Analysis between Oil Prices and Financial Stress

Onur Polat (Hacettepe University, TR)

Gözde Eş Polat (Gazi University, TR)

 

Quality Oriented Application for Spareparts of StoreHouse

Ayşenur Erdil (Marmara University, TR)

Ayşe Öztürk (Yalova University, TR)

 

Convenor: Franc-Dabrowska Justyna (Warsaw Univesity of Life Sciences, POL)

 

 

T2TA –Crisis / Kriz

February 02, 2016 11:00-12:40 Terraza A

 

A Comperative Study of The Impact of Global Crisis on Labour Markets: A Case of Spain and Turkey / Küresel Krizin İşgücü Piyasaları Üzerindeki Etkisinin Karşılaştırılması: İspanya ve Türkiye Örneği

Ali Rıza Gökbunar (Celal Bayar University, TR)

Selim Duramaz (Celal Bayar University, TR)

 

Economic Position of the Turki̇sh Economy In The Face of the Third Crisis of Capitalism/ Kapitalizmin Üçüncü Krizi Karşısında Türk Ekonomisi

Aynur Uçkaç (Adnan Menderes University, TR)

 

The Impacts of the 2008 Global Crisis on Global and Turkey's Energy Markets/ 2008 Küresel Krizinin Dünyadaki ve Türkiye’deki Enerji Piyasaları Üzerindeki Etkileri

Ayça Işın Apaydın (Gazi University, TR)

İbrahim Tokatlıoğlu (Gazi University, TR)

 

Forecasting Of Financial Crises with Leading Indicators: Turkish Case/ Öncü Göstergeler Işiğinda Finansal Krizlerin Tahmin Edilebilirliliği: Türkiye Örneği

Hasan İslatince (Anadolu University, TR)

 

Evaluation of the Turkish Economy during the Great Depression/ Türkiye Ekonomisine Etkileri Bağlamında 1929 Ekonomik Bunalımı Üzerine Bir Değerlendirme

Abidin Çevik (Kocaeli University, TR)

 

Convenor: Özgür Tonus (Anadolu University, TR)

 

 

T2TB – Labor Markets

February 02, 2016 11:00-12:40 Terraza B

 

Labor Income Share, Imperfect Competition and the Capital-Labor Substitution

Ensar Yılmaz (Yıldız Technical University, TR)

 

Foreign Direct Investment and Domestic Child Labour

Sarbajit Chaudhuri (, IND)

Jayanta Kumar Dwibedi ( Brahmananda Keshab Chandra College, IND)

 

The Positive Effect of State-Owned Enterprises on Human Capital Accumulation in China: An Analysis Based on an OLG Model and Provincial Panel Data

Ya Tan (Peking University, CHN)

Qinaghua Zhang (Peking University, CHN)

Liutang Gong (Peking University, CHN)

Shilan Feng (Peking University, CHN)

 

Institutional Female Directors and CEO Compensation

María Consuelo Pucheta-Martínez (University Jaume I, SPN)

Inmaculaa Bel-Oms (University Jaume I, SPN)

 

Analysis of Youth Unemployment Hysteresis in High-Income OECD Countries: Evidence from Panel Unit Root Test with Structural Breaks

Gülten Dursun (Kocaeli University, TR)

Babogobafiêni Kara (Kocaeli University, TR)

 

Convenor: Dafni Papoutsaki (University of Southampton, UK)

 

 

T2TC –Turkish Economy / Türkiye Ekonomisi

February 02, 2016 11:00-12:40 Terraza C

 

Estimation of Elasticity of Substitution between Capital and Labor in Turkey/ Türkiye’de Sermaye ile Emek Arasindaki̇ İkame Esnekli̇ğinin Tahmini

Mehmet Songur (Gazi University, TR)

 

Comparison of Privatization Implementations in Terms of Tax Incomes in Turkey (Corporate Tax and Income Tax) / Türkiye’de Özelleştirme Uygulamalarının Vergi Gelirleri (Kurumlar ve Gelir Vergileri) Açısından Karşılaştırılması

Rıdvan Karacan (Kocaeli University, TR)

Zişan Kılıçkan (Kocaeli University, TR)

 

Assesment of Reducing Informal Economy Program within Turkey’s Tenth Development Plan (2014-2018) / Türkiye’de Onuncu Kalkınma Planı’nda (2014-2018) Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programınım Değerlendirilmesi

Zeynep Erdinç (Anadolu University, TR)

 

The Effects of Public Expenditures on Regional Value Added: 2004-2011 Nuts-2 Case of Turkey / Kamu Harcamalarinin Bölgesel Katma Değer Üzerine Olan Etkisi: 2004-2011 İBBS-2 Türkiye Örneği

Süha Çelikkaya (Mehmet Akif Ersoy University, TR)

Hakan Demirgil (Süleyman Demirel University, TR)

 

The Causality Analysis of Export and Economic Growth: The Case of Turkey / İhracat ve Ekonomik Büyümenin Nedensellik Analizi: Türkiye Örneği

Seyhan Taş (Kahramanmaraş Sütçü İmam University, TR)

Hüseyin Ağır (Kahramanmaraş Sütçü İmam University, TR)

Gizem İğde (Kahramanmaraş Sütçü İmam University, TR)

 

Convenor: Ünal Töngür (Akdeniz University, TR)

 

 

T3PAR – Interest Rate and Stock Market

February 02, 2016 14:00-15:40 Parilla

 

Positive Correlation between Government Expenditure and Real Interest Rate: Testing Ramsey Model based on American and Chinese Data

Du Liqun (Peking University,CHN)

Zhang Ying (Agricultural Bank of China, CHN)

 

An Empirical Analysis of Interest Rate Pass-Through in Turkey

Tayfur Bayat (Inönü University, TR)

Uğur Adıgüzel (Cumhuriyet University, TR)

Ferhat Sökmen (Şırnak University, TR)

 

Multi Scale Analysis of Stock Prices, Interest Rates and Exchange Rates: A Study of India

Jayashankar Malepati (Indian Institute of Techonology, IND)

Badri Narayan Rath (Indian Institute of Techonology, IND)

 

Portfolio Performance Based on Expected Maximum Drawdown: Evidence from IBEX35 & BIST30

Umut Uyar (Pamukkale University, TR)

 

The Impact of Neoliberal Socialization on IFRS Adoption: A Critical Perspective

Hilmi Erdoğan Yayla (Hasan Kalyoncu University, TR)

Şerife Demirelli (Gümüşhane University, TR)

 

Convenor: Juliana Yael Milovich (Université Paris Ouest Nanterre La Défense, FRA)

 

 

T3TA –Tax Law / Vergi Hukuku

February 02, 2016 14:00-15:40 Terraza A

 

A Study on The Students’ Awareness and Perception of Tax Studying at Erzincan University Faculty of Economics and Administrative Sciences / Erzincan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Vergi Algılaması ve Bilinci Üzerine Bir İnceleme

Zülküf Ayrangöl (Erzincan University, TR)

Mustafa Tekdere (Erzincan University, TR)

Bülent Diclehan Çadirci (Erzincan University, TR)

 

Tax Perception of Public Officials in Turkey: İzmir Sample / Türkiye'de Kamu Görevlilerinin Vergi Algısı: İzmir Örneği

Ersan Öz (Pamukkale University, TR)

Şaban Ertekin (Sağlık Bakanlığı, TR)

İrfan Kalpalı (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, TR)

 

The Evaluation of Tax Reconciliation in Turkish Tax Law in Terms of the Basic Principles of the Constitution and the Rule of Law / Türk Vergi Hukukunda Uzlaşma Müessesesinin Anayasa ve Hukuk Devletinin Temel İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi

Engin Hepaksaz (İzmir Katip Çelebi University, TR)

 

Convenor: Tuncay Bilecen (Kocaeli University, TR)

 

 

T3TB – Firm Studies

February 02, 2016 14:00-15:40 Terraza B

 

Board of Directors and Firm Value: The Effect of Institutional Female Directors

María Consuelo Pucheta-Martínez (University Jaume I, SPN)

Inmaculaa Bel-Oms (University Jaume I, SPN)

 

Default and Liquidation Timing under Manager-Shareholders Conflicts

Michi Nishihara (Osaka University, JPN)

Takashi Shibata (Tokya Metropolitan University, JPN)

 

Eliminating the Effects of the Companies Insolvency Risk A Model Approach

Porada Rochon Malgorzata (University of Szczecin, POL)

Franc-Dabrowska Justyna (Warsaw Univesity of Life Sciences, POL)

Suwala Radoslaw (, POL)

 

The Antecedents of Asymmetric Strategic Alliance: A Case Study on İnci̇ Akü

Metehan Feridun Sorkun (Ca' Foscari University of Venice, ITA)

Meltem Onay (Celal Bayar University, TR)

 

The Content Analysis of the Investor Relations Website in the Real Estate Investment Trusts

Safiya Lafdal (Anadolu University, TR)

Fatih Temizel (Anadolu University, TR)

 

Convenor: Ünal Töngür (Akdeniz University, TR)

 

 

T3TC –Economic Integration and Social Globalization / Ekonomik Birlikler ve Sosyal Küreselleşme

February 02, 2016 14:00-15:40 Terraza C

 

Turkey and European Union in Network Readiness Index / Ağa Hazırlık İndeksinde Türkiye ve Avrupa Birliği

Necat Berberoğlu (Anadolu University, TR)

Bahar Berberoğlu (Anadolu University, TR)

 

Eurasian Economic Union: Reality or Dream / Avrasya Ekonomik Birliği Bir Hayal Mi?

Özgür Tonus (Anadolu University, TR)

 

Comparative Analysis on The Process of Turkey's Social Globalization / Türkiye’nin Sosyal Küreselleşme Sürecine İlişkin Karşılaştırmalı Analizi

Fatih Kaleci (Necmettin Erbakan University, TR)

Abdulkadir Buluş (Necmettin Erbakan University, TR)

 

Assesment of 2015 Pre-Accession National Economic Reform Program / 2015 Yılı Katılım Öncesi Ulusal Ekonomik Reform Programınım Değerlendirilmesi

Mustafa Hulusi Erdinç (Anadolu University, TR)

Zeynep Erdinç (Anadolu University, TR)

 

An Analysis on Social Globalization/ Sosyal Küreselleşme Kavramı Üzerine Bir İnceleme

Abdulkadir Buluş (Necmettin Erbakan University, TR)

Fatih Kaleci (Necmettin Erbakan University, TR)

 

Convenor: Sabriye Çelik Uğuz (Balıkesir University, TR)

 

 

T4PAR – Geography and Migration

February 02, 2016 16:00-17:40 Parilla

 

On The Nexus of Geographic Mobility, Personality and Preferences in a Geo-referenced Framework: Why Distance Still Matters

Reinhard Weisser (Leibniz University Hannover, GER)

 

Effect of Internal Migration on Prices: A Case Study for Istanbul

Özlem İnanç Tuncer (Işık University, TR)

 

Job Separation Rates of Immigrants and Natives ın the UK during the Great Recession

Dafni Papoutsaki (University of Southampton, UK)

 

How Does The Geographical Indications Cause Price Differences? Experience from the Turkish Market

Bilge Doğan (Mugla Sıtkı Kocman University, TR)

Ummuhan Gokavalı (Mugla Sıtkı Kocman University, TR)

 

Analyzing Full Service Airline-low Cost Carrier Competition in Liberilized Domestic Air Travel Market

Şevket Alper Koç (Kocaeli University, TR)

 

Convenor: Azra Musavi (Aligarh Muslim University, IN)

 

 

T4TA–Environment and Economic Growth / Çevre ve Ekonomik Büyüme

February 02, 2016 16:00-17:40 Terraza A

 

Recent Developments in International Energy Policies / Uluslararasi Enerji Politikalarindaki Son Gelişmeler

Yusuf Akan (Atatürk University, TR)

Taha Arpa (Atatürk University, TR)

 

The Reality of Sustainable Energy for Sustainable Development in Turkey/ Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma için Sürdürülebilir Enerji Gerçeği

Zehra Lale (Anadolu University, TR)

 

An Econometric Analysis of Relationship between Electricity Consumption and Economic Growth in Turkey / Türkiye’de Elektrik Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Bir Analizi

İbrahim Örnek (Kahramanmaraş Sürçü İmam University, TR)

Sena Türkmen (Kahramanmaraş Sürçü İmam University, TR

 

Carbon Dioxide Emissions and GDP: Bootstrap Panel Granger Causality Analysis on G7 Countries / Karbondioksit Emisyonu ve GSYİH: G7 Ülkeleri Üzerine Bootstrap Panel Granger Nedensellik Analizi

Oytun Meçik (Eskişehir Osmangazi University, TR)

Mustafa Karabacak (Uşak University, TR)

Uğur Aytun (Anadolu University, TR)

 

Environment, Society and Economic Growth / Çevre Toplum ve Ekonomik Büyüme

Serkan Çınar (Celal Bayar University, TR)

 

Convenor: Zişan Kılıçkan (Kocaeli University, TR)

 

 

T4TB – Trade, Innovation and Technology

February 02, 2015 16:00-17:40 Terraza B

 

The Efficiencies of R&D Process in OECD Countries

Ünal Töngür (Akdeniz University, TR)

 

Global Emissions, Trade and Innovation: The Tragedy of the Locals

Chiara Ravetti (University Of Oxford, UK)

Tania Theoduloz (University of Cape Town)

Guilia Valacchi (Graduate Institu of Geneva)

 

Changing the Concept of Marketing in Banking

Aziz Öztürk (Selçuk University, TR)

Seyfettin Caner Kuzucu (Selçuk University, TR)

 

Optimal Extraction and External Saving of Exhaustible Resource Exporters

Assia Elgouacem (Sciences Po Paris, Fr)

 

What is Changed in Macroeconomic Policies For Development? An Overview of Macroeconomic Policies in Turkey After 1980s.

İsmail Şiriner (Batman University, TR)

 

Convenor: Yilmaz Kilicaslan (Anadolu University, TR)

 

 

T4TC –Entrepreneurship / Girişimcilik

February 02, 2016 16:00-17:40 Terraza C

Entrepreneurship and Unemployability / Girişimcilik ve İstihdam Edilemezlik

Meryem Aybas (Kafkas University, TR)

Erdoğan Kaygın (Kafkas University, TR)

Ceyda Yerdelen Kaygın (Kafkas University, TR)

 

The Link between Entrepreneurial Intention and Individual Values: Can the Entrepreneurship Course Improve the Entrepreneurial Intentions of Students? / Girişimcilik Niyeti Bireysel Değerler İlişkisi: Girişimcilik Eğitimi Öğrencilerin Girişimsel Niyetini Artırabilir mi?

Ethem Duygulu (Dokuz Eylül University, TR)

Nurcan Hakan Çıraklar (Dokuz Eylül University, TR)

Emir Özeren (Dokuz Eylül University, TR)

 

The Importance of Talent Management on Intrapreneurship: A Conceptual Framework / İç Girişimcilikde Yetenek Yönetiminin Yeri ve Önemi: Kavramsal Bir Çerçeve

Zümrüt Tonus (Anadolu University, TR)

 

Convenor: Meltem Onay (Celal Bayar University, TR)

 

 

W1TA – Fiscal and Monetary Policy / Para ve Maliye Politikası

February 03, 2016 09:00-10:40 Terraza A

 

Economic Crisis, Fiscal Policy and Macro Economics: An Empirical Analysis / Ekonomik Krizler, Maliye Politikaları ve Makro Ekonomi: Ampirik Bir Analiz

Ersan Öz (Pamukkale University, TR)

Şaban Nazlıoğlu (Pamukkale University, TR)

 

Volatility Transmission among Exchange Rates in Case of Currency Wars / Kur Savaşları Çerçevesinde Döviz Kurları Arasindaki̇ Volatilite Etkileşimi

Özlem Göktaş (İstanbul University, TR)

Aycan Hepsağ (İstanbul University, TR)

 

Strategic Planning in Municipalities and The Case of Umraniye Municipality/ Belediyelerde Stratejik Planlama ve Ümraniye Belediyesi Örneği

Tuba Muslu (Umraniye Municipality, TR)

 

The Relationship between Military Expenditures and Economic Growth: An Application on Turkey and USA / Askeri Harcamalar ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye ve ABD Örneği

Özge Korkmaz (Bayburt University, TR)

Tuba Bilgin (Karadeniz Teknik University, TR)

 

Convenor: İsmail Şiriner (Batman University, TR)

 

 

W1PAR – Macroeconomies and Fiscal Policy

February 03, 2015 09:00-10:40 Parilla

 

The Dual Adjustment Approach with an Application to the Consumption Function

Mustafa İsmihan (Atılım University, TR)

 

Does Equity or Efficiency Matter in Intergovernmental Transfers?

Zeynep Burcu Çevik (Middle East Technical University, TR)

 

Identifying the Repercussions Recent Political Upheavals on the Macroeconomic Policies in Egypt since 2011

Mona Mostafa Elsholkamy (The American University, EGY)

 

Linking Agent-based Computational Economics to Post Keynesian Economics: An Appraisal

M. Oğuz Arslan (Anadolu University, TR)

 

Optimal Subsidy Policy and Welfare

Türkmen Göksel (Ankara University, TR)

 

Convenor: Jayanta Kumar Dwibedi (IND)

 

 

W1TB –Tourism Studies / Turizm Çalışmaları

February 03, 2016 09:00-10:40 Terraza B

 

Determination of Local Economic Impact of Tourism Spending: The Case of Marmaris Hotel Industry / Turizm Harcamalarinin Yerel Ekonomik Etkisinin Belirlenmesi: Marmaris Otelcilik Endüstrisi Örneği

Mustafa Terzioğlu (Muğla Sıtkı Koçman University, TR)

 

Sustainable Tourism: Linking between Tourism, Economic Growth and Carbon Dioxide Emission / Sürdürülebilir Turizm: Turizm, Ekonomik Büyüme ve Karbondioksit Emisyonu Arasındaki Bağlantı

Selahattin Güriş (Marmara University, TR)

Ebru Çağlayan Akay (Marmara University, TR)

Filiz Çakır Zeyinoğlu (Marmara University, TR)

İrem Saçaklı Saçıldı (Marmara University, TR)

Cüneyt Sadiç (Marmara University, TR)

 

Effect of Bureaucratic and Political Obstacles to Tourism Sector: An Evaluation on European Union Enlargement / Bürokratik ve Siyasal Engellerin Turizm Sektörüne Etkisi: Avrupa Birliği Genişleme Süreci Üzerine Bir Değerlendirme

Sabriye Çelik Uğuz (Balıkesir University, TR)

Ferhat Topbaş (Balıkesir University, TR)

 

Financial Problems of Hospitality Businesses and Solution Suggestions / Konaklama İşletmelerinin Finansal Sorunları ve Çözüm Önerileri

Çetin Topuz (Selçuk University, TR)

 

Convenor: Necat Berberoğlu (Anadolu University, TR)

 

 

W1TC – Tax and Economy / Vergi ve Ekonomi

February 03, 2016 09:00-10:40 Terraza C

 

The Relationship between Types of Tax and Economic Growth: The Case of Turkey Between 1970-2014 / Vergi̇ Türleri ile Ekonomik Büyüme Arasindaki̇ İlişki: 1970-2014 Arası Türkiye Örneği

Zülküf Ayrangöl (Erzincan University, TR)

Bülent Diclehan Çadirci (Erzincan University, TR)

Mustafa Tekdere (Erzincan University, TR)

 

Globalisation and The Transformation of The Tax Systems / Küreselleşme ve Vergi̇ Sistemlerinin Dönüşümü

Birol Kovancılar (Manisa Celal Bayar University, TR)

 

Tax Incentives for R&D and Innovation: Insights from OECD countries / Ar-Ge ve İnovasyonda Vergi Teşvikleri: OECD Ülkeleri Yaklaşımları

Şebnem Tosunoğlu (Anadolu University, TR)

 

An Analysis of The Effects Tax Burden on Wage Revenue in Turkey on Employment Politics / Türkiye’de Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükünün İstihdam Politikaları Üzerindeki Etkilerinin Analizi

Neslihan Karaçam (Gazi University, TR)

Serdar Şahin (Gazi University, TR)

 

Crime of Covert of Books, Records and Documents in Terms of

Right to Silence: Turkish Evidence / Susma Hakkı Açısından Defter, Kayıt ve Belgeleri Gizleme Suçu: Türkiye Örneği

Funda Tunçel (Marmara University, TR)

 

Convenor: Zeynep Burcu Çevik (Middle East Technical University, TR)

 

 

W2PAR– Country Studies

February 03, 2016 11:00-12:40 Parilla

 

Explaining the Recent Slump in Investment: the Role of Expected Demand and Uncertainty

Juliana Yael Milovich (University Paris West, FR)

Matthieu Bussiere (Banque De France, FR)

Laurent Ferrara (Banque De France, FR)

 

The Mortgage Crisis Critical Analysis of Political Response Before and During The Crisis: USA and Spain

Murat Tosun (Turkiye Finans Katılım Bankası, TR)

Halil Yapraklı (Celal Bayar University, TR)

Hülya Temel Yeşilyurt (Celal Bayar University, TR)

 

Consideration of Tax Compliance Costs in Terms of OECD Countries

Bahadır Sazak Doğan (Hacettepe University, TR)

Tugay Günel (Hacettepe University, TR)

 

Render unto Caesar: Regional, Global Factors and Fluctuations in Emerging Economies

Zouhair Ait Benhamou (Paris X Nanterre University, FRA)

 

Estimation of the Mincerian Wage Equation in Turkey: A Semiparametric Approach

Ebru Çağlayan Akay (Marmara University, TR)

Sinem Güler Kangallı Uyar (Pamukkale University, TR)

 

Convenor: D. Tripati Rao (Indian Institute of Management Lucknow, IND)

 

 

W2TA –Employment and Social Capital / İstihdam ve Sosyal Sermaye

February 03, 2016 11:00-12:40 Terraza A

 

How do the Unemployed Search for a Job in Turkey? / Türkiye’de İşsizler Nasıl İş Arıyorlar?

İsmail Şentürk (Gaziosmanpaşa University, TR)

Murat İstekli (Gaziosmanpaşa University, TR)

 

Growth - An Overal Assessment of The Effect of Crime and Unemployement: Turkey / Büyüme- Suç ve İşsizlik Etkiselliği Üzerine Genel Bir Değerlendirme: Türkiye

Halil Yapraklı (Celal Bayar University, TR)

Hülya Yeşilyurt Temel (Celal Bayar University, TR)

Murat Tosun Türkiye Finans Katılım Bankası, TR)

 

The Analysis of OECD Better Life Index in Accordance with Models of Capitalism / Kapitalizm Modellerine göre OECD Daha İyi Yaşam Endeksinin Analizi

Şansel Özpınar (Adnan Menderes University, TR)

 

Turkey and European Union from the Perspective of Human Capital / Beşeri Sermaye Açısından Avrupa Birliği ve Türkiye

Bahar Berberoğlu (Anadolu University, TR)

 

Convenor: Ferhat Topbaş (Balıkesir University, TR)

 

 

W2TB – Trade

February 03, 2016 11:00-12:40 Terraza B

 

Extensive and Intensive Margins of India’s Manufactured Exports: Comparison with China

Veeramani C. (Indira Gandhi Institute of Development Research (IGIDR), IND)

Lakshmi A. (Indira Gandhi Institute of Development Research (IGIDR), IND)

Prachi Gupta (Indira Gandhi Institute of Development Research (IGIDR), IND)

 

Institutional Quality and Contract Complexity:

The Effect on the Intensive and Extensive Margins of Trade

Silvia Bertarelli (University of Ferrara, ITA)

 

Determinants of Export Competitiveness: Evidence from OECD Manufacturing

Yusuf Muratoğlu (Gazi University, TR)

Gonul Muratoğlu (Gazi University, TR)

 

Does Economic Globalization Make Africa Healthier?

Vishalkumar Jani (Indian Institute of Management, IND)

 

Fair Competition: An Engine of Economic Development

Akash Bhatt (Hidayatullah National Law University, IND)

Eritriya Roy (Hidayatullah National Law University, IND)

 

Convenor: Chiara Ravetti (University Of Oxford, UK)

 

 

W2TC –Service Sector / Hizmet Sektörü

February 03, 2016 11:00-12:40 Terraza C

 

Analysis of The Factors that Determine The Profitability of The Deposit Banks in Turkey/ Türkiye’deki Mevduat Bankalarinin Kârliliklarini Belirleyen Faktörlerin Analizi

Nuray İslatince (Anadolu University, TR)

 

Causality Analysis Between Housing Premia, Rent Growth Rate and Mortgage Rates / Konut Primleri, Kira Büyümeleri ve Konut Kredisi Faiz Oranları Arasında Nedensellik Analizi

Celil Zurnacı (Akdeniz University, TR)

Eray Akgün (Akdeniz University, TR)

Murat Karaöz (Akdeniz University, TR)

 

Electricity Trading in Financial Markets: Suggestions for Turkey / Elektrik Enerjisi Ticaretinin Finansal Piyasalar İçindeki Yeri: Türkiye İçin Öneriler

Fatih Temizel (Anadolu University, TR)

Ali Can Koç (Anadolu University, TR)

 

Structural Change and Productıvıty in the Servıce Sector of Turkey / Türkiye Hizmet Sektöründe Yapisal Değişim ve Üretkenlik

Zühal Yurtsızoğlu Cumhuriyet University, TR)

Yılmaz Kılıçaslan (Anadolu University, TR)

 

Analyzing of OECD Countries in respect to Energy Indicators with Multi Dimensional Scalling for Years 2000 and 2012 / Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi ile OECD Ülkelerinin Enerji Sektöründe Gelişmişlik Düzeylerinin 2000 ve 2012 Yılları için İncelenmesi

Çınla Demircigil Akkaşoğlu (Ministry of Energy and Natural Resources, TR)

Tuğba Çiftçi (Ministry of Energy and Natural Resources, TR)

 

Convenor: Nurcan Hakan Çıraklar (Dokuz Eylül University, TR)

 

 

W3PAR – Sectoral Analysis

February 03, 2016 14:00-15:40 Parilla

 

Dynamic Externalities and Regional Growth: Evidence from India

Anand Sharma (Indian Institute of Management, IND)

 

Regime Switching Dynamics of the Turkish Manufacturing Industry

İsmail Onur Baycan (Anadolu University, TR)

Gözde Yıldırım (Anadolu University, TR)

 

Estimating Long-Term Market Shares of GSM Operators by Using Markov Chains

Yusuf Ali Danış (Akdeniz University, TR)

Emre İpekçi Çetin (Akdeniz University, TR)

 

Sectoral Effects of Monetary Policy Shock: Evidence from India

Sunny Kumar Singh (Indian Institute of Management Lucknow, IND)

D. Tripati Rao (Indian Institute of Management Lucknow, IND)

 

Heterogeneity in the Informal Sector and Income Inequality Evidence from the Democratic Republic of Congo

DJeneba Doumbia (Paris School of Economics, USA)

Franck M. Adoho (World Bank, USA)

 

Convenor: Silvia Bertarelli (University of Ferrara, ITA)

 

 

W3TA –Social Capital and Education / Beşeri Sermaye ve Eğitim

February 03, 2016 14:00-15:40 Terraza A

 

The Relationship between Perfectionism and Job Burnout: A Study on Educational Sector / Tükenmişlik ile Mükemmeliyetçilik Arasindaki̇ İlişki: Eğitim Sektörü Üzerinde Uygulama

Güzide Zeynep Egeli (Dokuz Eylül University, TR)

 

Possible Effects of Decentralization of Education Services: Applicability in Turkey / Eğitim Hizmetlerinin Yerelleşmesinin Muhtemel Etkileri: Türkiye’de Uygulanabilirliği

Mustafa Tekdere (Erzincan University, TR)

Hakkı Odabaş (Uşak University, TR)

Eray Aktepe (Kastamonu University, TR)

 

Using Quantile Regression, Estimation of The Effects of Education on Wage in Turkey / Türkiye’de Eğitimin Ücret Üzerindeki Etkilerinin Dilim Regrasyon Yöntemi ile Tahmini

Nüket Doğan (Gazi University, TR)

Yağmur Tokatlıoğlu (Gazi University, TR)

 

The Reflections of Developing London Turkish Ethnic Economy on Social Life / Londra’da Gelişen Türkiyeli Etnik Ekonominin Sosyal Hayata Yansımaları

Tuncay Bilecen(Kocaeli University, TR)

The Impact of Social-Economic Development Level of Turkey on Open Education Faculty / Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeyinin Açık Öğretim Fakültesi Üzerindeki Etkisi

Rabia Ece Omay (Anadolu University, TR)

Bahar Berberoğlu (Anadolu University, TR)

Necat Berberoğlu (Anadolu University, TR)

Çağlar Karaduman (Anadolu University, TR)

 

Convenor: Yılmaz Kılıçaslan (Anadolu University, TR)

 

 

W3TB –Financial Sector / Finansal Sektör

February 03, 2016 14:00-15:40 Terraza B

 

Testing the Weak-Form of Efficient Market Hypothesis: The Case of Turkey / Etkin Piyasa Hipotezinin Zayıf Formunun Test Edilmesi: Türkiye Örneği

Ümit Bulut (Ahi Evran University, TR)

 

The Research of International Risk Perceptions on Capital Market of Turkey from The Property of Structural Break and Long Memory in Period of Political Uncertainty / Siyasal Belirsizlik Dönemlerinde Uluslararası Risk Algılamasının Türkiye Sermaye Piyasasındaki Yapısal Kırılmalar ve Güçlü Hafıza Özelliği Açısından İncelenmesi

Eray Akgün (Akdeniz University, TR)

Celil Zurnacı (Akdeniz University, TR)

Mehmet Mert (Akdeniz University, TR)

 

The Relationship Between Short-Term Capital Inflows and Exchange Rate: Tobin Tax Discussion for Turkey / Kisa Vadeli̇ Sermaye Hareketlerinin Döviz Kuru İlişkisi ve Türkiye için Tobin Vergisi Tartışması

İbrahim Organ (Pamukkale University, TR)

Erdal Berk (Pamukkale University, TR)

 

Investment Fund Performance Summary of Current Approaches and Recommendations for Turkey After the Period TEFAS/ Yatırım Fonu Performans Değerlendirmede Güncel Yaklaşımlar ve TEFAS Sonrası Dönem için Türkiye Önerisi

Berfu Ece Bayçelebi (Anadolu University, TR)

Fatih Temizel (Anadolu University, TR)

 

Modeling Variance Break Using GARCH Model: The Case of BİST100 / Varyans Kırılması ve GARCH Modellemesi: BİST100 Örneği

Serap Yüksel (Dokuz Eylül University, TR)

 

Convenor: İsmail Şiriner (Batman University, TR)

 

 

W3TC –Topics in Economics / Ekonomide Seçme Konular

February 03, 2016 14:00-15:40 Terraza C

 

The Importance of Clustering for Enterprıses and Determining the Suitable Sector for Clustering: An Application on Erzincan City / İşletmeler için Kümelenmenin Önemi ve Kümelenme için Uygun Sektörün Belirlenmesi: Erzincan İli Üzerine Bir Uygulama

Serkan Demirdöğen (Erzincan University, TR)

Osman Demirdöğen (Atatürk University, TR)

 

Determination of Efficiency Level in the Financial Distressed Firms / Finansal Sıkıntı Sürecinde Şirketlerin Etkinlik Düzeylerinin Belirlenmesi

Ender Coşkun (Pamukkale University, TR)

Abdulvahap Özcan (Pamukkale University, TR)

 

The Evaluation of Turkish Olive Production of Agriculture Sector in The Mediterranean Countries Scale / Türkiye Tarım Sektöründe Zeytinciliği Akdeniz’e Kıyısı olan Ülkeler Ölçeğinde Değerlendirilmesi

Zehra Nur Canbolat (Marmara University, TR)

Mustafa Canbolat (Atatürk University, TR)

 

Analyzing and Comparing Websites of Turkish and English Football Clubs Which are List on Stock Exchanges in Investor Relations Contex/ Halka Arz Edilmiş Türk Futbol Kulüpleri Web Sitelerinin İngiltere'deki Rakipleriyle Yatirimci İlişkileri İçeriği Karşilaştirmasi

Ulvi Çoban (Anadolu University, TR)

Fatih Temizel (Anadolu University, TR)

 

Role of Sustainable Development for Developing Countries/ Gelişmekte Olan Ülkelerde Sürdürülebilir Kalkinmanin Rolü

Saba Yağcı (İstanbul University, TR)

 

Convenor: Ethem Duygulu (Dokuz Eylül University, TR)